Papashangpughang naw bi a bi nak kum k'chih a be nak k'knghüp

Papashngpughang

13/3/2020 cuh Papashangpughang ah bi a bi nak khaw kum k'chih be ci ah kya ci. Papashangpughang cuh Catholic ahtintaw ung ka a 266 nak ka kya ci.  Cun ah kum k'chih a be nak ah k'nghüp ung a k'tung pi ah suh shan vai a m'cäi cuh Corona Virus a om law cuh mi van naw mi ng'ngaih nak vai ci neh phi pyein ci. A cun bäng ah kä kya hlei a cun ah Corona Virus m'shih nak vai ah bi lo pyang tham ci gui ka vai ah phih shuh shan k'tai gü vai ci neh pyein ci. A cun bäng ah kä kya hleih a hei gaw pai ci gui ka mah ah suh shan k'tai gü tu peih vai ci neh pih pyein cia kya ci.

 Kä k'chang k'chu kä kut khaw ba ci gui ah Siria ung om ca k'chang gui ka vai ah phi k'tai gü tu peit gui vai ci neh pyein ci. A k'tung pi ah yaica geinvai ci gui ka vai a k'tung pi ah k'taigü vai ci neh pyein ci. 

Add new comment

11 + 0 =

Please wait while the page is loading