July k'cha (30) hngüp cuh (the World Day against Trafficking in Persons) ah kyak ci.

July k'cha (30) hngüp cuh (the World Day against Trafficking in Persons) ci neh a mi pyein ah k'chang a ng'thup ah m'guu neh a mi yawih nak kä om en ba vai ah ghuin k'täm  vai ah hngüp ci ah KuhLah-Hta-metkah (UN) noh k'hngüp a khät ah kyak ci. A shin ah ( the World Day against Trafficking in Person) cuh 2013 kum ung tün neh UN ng'bum noh a kum tä hleih bi vai ah hngüp a khät ah kyak ci. k'chang gui van cuh üp-awh hleh ghünom vai ah mü-ceng neh täng-pang neh a mi bi loh ah lyak ci. (ILO) ng'bum no a pyein cuh, shin ah khaw-m'dek khan pum ung chang gui (21-million) cuh m'gu neh a ng'thup ah a mi yawih gui ah kyak ci. A cun gui ung ka cuh a k'hmo gui lah ngumi gui cuh 71% lok ciah kyak ciah a mi huh hmat nak om ciah kyak ci. A cun ah a mi yawih gui ah hngumi hta gui cuh a k'tung pi ah a mi k'chu hta nak vai phäh ah kyak ci. k'Pami gui cu a mi phan gui vai ah phä ah kyak ci. A cun nah kya hleih k'chang gui m'gu neh kä mi yawih ein ba vai ah a van noh ng' lung na neh bi loh vai hlü ciah kyak ci.

 

 

Add new comment

1 + 12 =