June k'cha (23) hngüp cuh (International Widows Day) ciah hmei-Nu gui ah k'hngüp ah kyak ci.

June k'cha (23) hngüp cuh (International Widows Day) ciah hmei-Nu gui ah k'hngüp ci neh United Nations noh k'hngüp a khät ah kyak ci.(International Widows Day) ciah hmei-Nu gui ah k'hngüp a mi khät ah a mi bü-ceng nak lä cuh khawm'dek pum ung om ciah hmei-Nu gui ah a mi ghün-om nak a k'ni ah m'htei tu gui va ah phäh ah kyak ci. Ng'tung-ah nak gui a om no phih kyong-hui ung hnumi gui hmei-Nu ah a mi kya nak ah a mong tu mat ah kyak ci. A daa pi ah hmei-nu gui cuh ng'tung-ah nak ni, lei get ah phäh gui ah a mi cei-hta gui shi u hleih hmei-nu ah kya ci gui ah kyak ci. A nga-mi gui cuh gein-vai thü-hlei neh ghüng om ci gui ah kyak ci. Khawm'dek pum ung hmei-nu gui (258 million) om neh a cun ung kah k'chang ghaa(10) ung ka k'chang tu mat cuh a kya ah du-khaih ciah kyak ci. A shin ah (International Widows Day) cuh UN noh May k'cha 26 hngüp, kum 2005 ung tün neh a mi bi ah kyak ci.,

 

Add new comment

2 + 0 =

Please wait while the page is loading