M'va khaw ung ka, US ghuin-khaw ung ma pi bäh neh Bawiphaya htik-khaa(Priestly ordination) gah tuk ci.

 Bawiphaya Stephen Van Lal Thang cuh May k'cha 23 hngüp m'Vaa khaw( Myanmar) ung ka Amarican ghuinkhaw ung a k'ma pi bäh ah Bawiphaya htik-kha (priestly ordination) gah tuk ci. Bawiphaya k'thai  Stephen Van Lal Thang  cuh US ghuinkhaw ung om ciah Owensboro hta-htana ung ka k'taigüi-mang William F.Medley no St.stephen Cathedral ung ah Bawiphaya kya nak ah htik-kha (priestly ordination) a peit ah kyak ci. A ni cuh m'va khaw ung bawiphaya kya nak ah kyong ung om hte ci, a cun ung ka no US kaw ah hteit neh Bawiphaya kya nak vai kawkum k'thum ng' thei ng'thang tu ba nah Bawiphaya ah kya lok ciah kyik ci.

 

Add new comment

6 + 8 =

Please wait while the page is loading