Pu Vawm Htu Mawng ah müi mdüh nak vai

Pu Vawm Htu Mawng ah müi mdüh nak vai mdek

Tuh ngawi Mindat mang go ung Pu Vawm Htu Mawng ah müi mdüh nak vai ah mdek cuh a Coyah mah ah kawng mang ci gui naw hteit u neh pyein hlak teng mkein ci gui. A shin ah müi a mi düh nak vai cuh ngüi käp phya kthum la kcheit kip ngpyi khai ci neh bilo kawng mang ci gui naw pyein ci gui nei.

Pu Vawm Mhtu Mawng ah müi cuh shin ah kcha chaleikchuk  ung leng neh mdüih khai gui ci neh pyein ci gui. A kcang ah Pu Vawm Mhtu Mawng cuh mi Kcho kaw ka vai ah bi bilo man ci ah kya ci. Ani cuh Po Chuk Aung San on a täng täng ah bi bilo law man ci ah mi Kcho khaw ung ka a ngvai hta pi tumat ah kya ci. A cun ah kya hleih Kcho kchang gui naw ani shüm hmat ba nak hti vai ah phäh ah a müi cuh ami pyan ah kya ci.

Add new comment

11 + 3 =

Please wait while the page is loading