Bä ca Leo the Great a mong

Bä  ciah Leo ( 400-461)

Papashangpughang la Hnguh hmat kchang

Ami ngming thang ciah papashangpughang gui ung tumat ah kya ciah ma khäih ciah Leo cuh 400 kum Roma ung ngtüi ci. Ani cuh hnguh hmat nak on be neh cha tu hnga ciah kya chütah Bawiphaya ah a kya la papashangpughang ah bi ktun ne bi lo ci. Papashangpughang a kthum nak Sixtus shi lo hleih ani cuh a hngün a hngün ung ami mdüih. Papashangpughang ah om nak ah hngün ah kya ciah Vatican ah chüikha htingling nak i on kä täng khai ah mhlüng ntai ci. Ani ah patha on ngkhing ngkhong ciah awng taing nak cuh 451 kum charles si tone ngbum nghtawi nak ung a khlüng pi ah gawk ci. A cunah ngbum ngthawi nak bäng om ci ah  Eucharistic yum hma nak gui on nghngu ngtuk noh Boi Jesu ah kchang a kya nak phi kbäi ci. Ani cuh papashangpughang ah kcho mdüih Sayataw gui no ngya u netah petru cuh Leo ung ca no ngthu pyi ci ciah kbäi ci gui.

Add new comment

3 + 1 =

Please wait while the page is loading