Bawi Jesu cu ngthukni ah kiak ci

Yeisu Nazareth ah hteit ba ci

''Khanpughi ah ngmuiimcha cu ka kkhaan ah om ci. A cun no kei na hlup hleih dudoong ci gui am yei tu vai ah moong, mlung ah thüihlei ci gui myei gui vai ah moong, kyum ci gui ami luh lo ba vai, mdah ci gui no ami hnguh ba vai ah moong a pyein vai, ami yokkanak gui kphyon gui vai, kkanpughi ah kchükhnganak, a na ngkhainak gahnak ah khokum, khokhngüp, khongshoong ung ka mthein tu gui khai ah kei na tüi lo ci."

Add new comment

2 + 2 =