Bawi Jesu tui a khan a hteit ci

Bawi Jesu cu tui a khan a hteit hlih a hluläk gui no mcha a ngngai ci gui. Bawi no kei nei kä kiün vä ci ne piein ci.

Add new comment

7 + 1 =