Htaa laak nak mong khma

Khmo ktho gui mthei nak

Htaa laak nak ci cuh kyä täng bäng a ngngah tüih vai a kä kya ci. Ngmüng kcha täng a phih hnguh thei hmat thei vai ah kya ci. Bawiphaya khui shing ling noh na mthein tu gui cuh ngngai tu vä.

Add new comment

2 + 3 =

Please wait while the page is loading