khanpughi ah pakkui ngshon Catholic Htahtana

kcho gui ah hlo ah kkhanpughi naw a ngshon kkhei ci

 Kcho gui naw ami ngshon ami kkhei ah hlaw ah kkhanpughi naw phi a ngshon kkhei ci.Kcho gui naw phäi la Pai ung ka no ami mät ah chüt ngshon kä pit en hleih kä khhei nging ci gui  khawmdek ah kkhan ah a i pakhui naw phi kä kkhei hinging ci gui. Cung phi Kyanca ung Atam ah pa Kpakhanpughi ung ka naw Bawi jesu ah chüt hleih ngshon 77 ah chüt om ci. Bawi Jesu ah hngün thung cia Peter ung ka naw tukbäih Pope Francis ah chüt hleih ngson 266 law neh a ngshon kä pit ci. Kä hnguh hnging ah Khanpughi naw hnguh hnging ah a pakhui ngshon Catholic pahta on ani ah pakhui ung  kngkhei tui vai a u phi chü ci. 

Add new comment

2 + 1 =